Disclaimer


www.cheesemakers-choice.com beoogt met deze webwinkel informatie te geven over de producten die zij tot haar leveringsprogramma rekent. www.cheesemakers-choice.com streeft er naar (de inhoud van) de webwinkel actueel en volledig te houden, maar kan dit echter niet garanderen.

De gepresenteerde informatie over kaasvormen dient ter indicatie. Als u gebruik maakt van de informatie, dan raadt www.cheesemakers-choice.com u aan nader onderzoek te doen of deskundigen te raadplegen. www.cheesemakers-choice.com verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig.

Omdat de informatie afkomstig is van derden, kan www.cheesemakers-choice.com echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico. 
Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt www.cheesemakers-choice.com geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze webwinkel.

Aansprakelijkheid. 
Deze website bevat links of verwijzingen naar websites en of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en of ter beschikking worden gesteld. Omdat www.cheesemakers-choice.com geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites en of informatiebronnen kan www.cheesemakers-choice.com niet aansprakelijk worden gehouden of instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites en of pagina's. 
www.cheesemakers-choice.com is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de www.cheesemakers-choice.com website zouden voorkomen.

Linken naar de www.cheesemakers-choice.com website
Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de www.cheesemakers-choice.com Homepage te doen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 
Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.